ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten voor vertaalwerk, correctiewerk en copywriting, op de uitvoering van deze opdrachten en op de levering van de teksten. Van deze bepalingen kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Wanneer tegenstrijdigheid bestaat met de algemene voorwaarden van de klant, hebben deze bepalingen voorrang.

2. De uitvoering van de opdrachten gebeurt zo snel mogelijk. De opgegeven leveringsdatum is slechts indicatief. Geen enkele vertraging in de levering van de teksten kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

3. Klachten met betrekking tot de geleverde diensten zijn slechts geldig indien ze schriftelijk worden geformuleerd binnen 8 kalenderdagen na de levering van de teksten of binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum.

4. De facturen zijn betaalbaar via overschrijving binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Wanneer het verschuldigde bedrag op de vervaldatum niet is betaald, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag verwijlinteresten van 1% per maand vertraging en een schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden aangerekend. Elke begonnen maand telt als een volledige maand.

5. In geval van procedure betaalt de schuldenaar, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, een minimumvergoeding van € 350 voor de inningskosten voor achterstallige bedragen.

6. Bij laattijdige betaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van volgende opdrachten en verdere leveringen op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald.

7. In geval van betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Onze gegevens:
Palabra Language Services
Azorenstraat 13
8380 ZEEBRUGGE
Tel.: +32 476 58 29 15
Fax: +32 9 257 03 23
info@palabra.be
Enkele referenties:
Universiteit Gent
Expo 6 miljard mensen
APZI
Westland Stallenbouw
Continental Benelux
Optelec
GIB Consult SPRL
Makkelijk stoppen met roken
Gruppo Prisma
Citibank
Meer referenties
logo palabra    
 
startpagina | vertaling | correctie | lessen | offerte | contact © Copyright 2005 Sofie Verliefde
startpagina vertaling correctiewerk taaltraining info contact